ἀνεβίβασαν

- вытащили

Лексема: ἀναβιβάζω


Номер Стронга: 307


Определения: 307, ἀναβιβάζω
поднимать, вытаскивать.


Словарь Дворецкого:

307: ἀναβιβάζω

ἀνα-βῐβάζω
тж. med.
1) сажать, приказывать сесть
Пр.:(τινὰς ἐπὴ ἳππους Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἐπὴ τέν ναῦν Плутарх (ок. 46 — ок. 126), med. Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) приказывать взойти или (воз)вести
Пр.:(τινὰ ἐπὴ τέν πυρήν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἐπὴ λόφον, sc. τὸ στράτευμα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἀ. τοὺς στρατιώτας ἐπὴ τὸ τεῖχος Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — приказывать солдатам взойти на стены, т.е. взять приступом

3) поднимать
Пр.:(τινὰ ἐπί τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
4) вытаскивать (на сушу)
Пр.:(τριήρεις Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
5) выводить, ставить, представлять Пр.:(ἐπὴ τέν σκηνήν τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)) ; перен. выставлять напоказ, обличать
Пр.:(ἄγνοιάν τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
6) вызывать или приказывать привести
Пр.:(μάρτυρας Исей (ок. 420-350 до н.э.))
ἀναβιβασάμενος αὐτὸν βούλομαι ἐρέσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — я хочу его вызвать для опроса

7) повышать
Пр.:τὰς τιμὰς ἀ. Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — повышать цены;
εἰς τέν ἄκραν τιμέν καὴ δύναμιν ἀναβιβάζεσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — стремиться к высшим почестям и (высшему) могуществу

8) med. приводить с собой
Пр.:(τινά Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
9) досл. отводить назад, перен. понижать, умерять
Пр.:(τοὺς φθόγγους Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀνεβίβασαν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀναβιβάζω


Перевод: to pull up, mount


Открыть окно