ἄγκιστρά

- крюк

Лексема: ἄγκιστρον


Номер Стронга: 44


Определения: 44, ἄγκιστρον
удочка, уда, рыболовный крючок, крюк.


Словарь Дворецкого:

44: ἄγκιστρον

ἄγκιστρον τό
1) рыболовный крючок Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) крюк (sc. τῆς ἠλακάτης Платон (427-347 до н.э.); ἀγκύπας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἄγκιστρά:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἄγκιστρον


Перевод: a hook


Открыть окно