Αἰθιόπων

- Эфиопов

Лексема: Αἰθίοψ


Номер Стронга: 128


Определения: 128, ΑἰΘίοψ
эфиоплянин (житель Эфиопии - страны в Африке смежной с Египтом), эфиопский; LXX: 03568 (כּוּשׂ‎).


Словарь Дворецкого:

128: ΑἰΘίοψ

Αἰθίοψ
I
-οπος adj. эфиопийский
Пр.:(παῖς Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
ποταμὸς Αἰ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) — Эфиопийская река, т.е. верхнее течение Нила

II
-οπος эфиоп Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.)Морфологичский анализ слова Αἰθιόπων:


Часть речи: Существительное


Лексема: Αἰθίοψ


Перевод: an Ethiopian


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно