βλασφημεῖν

- хулить

Лексема: βλασφημέω


Номер Стронга: 987


Определения: 987, βλασφημέω
хулить, поносить, злословить, богохульствовать, порицать; син.3058 (λοιδορέω).


Словарь Дворецкого:

987: βλασφημέω

βλασ-φημέω
1) хулить, злословить
Пр.:(περί τινος Исократ (436-338 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), κατά τινος Исократ (436-338 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), εἰς θεούς Платон (427-347 до н.э.), τι εἴς τινα Демосфен (384-322 до н.э.) и τινα Бабрий (2 в. ), Новый Завет)
2) воссылать неразумные молитвы
Пр.:(βλασφημούντων ἀκούοντες οἱ θεοὴ οὐκ ἀποδέχονται τὰς θυσίας Платон (427-347 до н.э.))
3) кощунствовать Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βλασφημεῖν:


Часть речи: Глагол


Лексема: βλασφημέω


Перевод: I speak evil against, blaspheme


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно