ἀβύσσου,

- бездной,

Лексема: ἄβυσσος


Номер Стронга: 12


Определения: 12, ἄβυσσος
бездна, пропасть, неизмеримая глубина, перен. преисподняя (место обитания мертвых и демонов, т.е. бесов); LXX: 08415 (תְּהוֹם‎),06683 (צוּלָה‎), 04688 (מְצוֹלָה‎).


Словарь Дворецкого:

12: ἄβυσσος

ἄβυσσος
I ἄ-βυσσος 2
1) бездонный
Пр.:(πέλαγος Эсхил (525/4-456 до н.э.); Νείλου πηγαί Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); λίμνη Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); Ταρτάρου χάσματα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) безмерный, бесчисленный, несметный
Пр.:(πλοῦτος Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἀργύριον Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
3) непостижимый, неисповедимый
Пр.:(ὄψις, sc. Διός Эсхил (525/4-456 до н.э.); πράγματα Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
II ἄβυσσος бездна Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀβύσσου,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄβυσσος


Перевод: the abyss, the unfathomable depth


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно