ἀπέκρυψεν

- скрыл

Лексема: ἀποκρύπτω


Номер Стронга: 613


Определения: 613, ἀποκρύπτω
скрывать, прятать, утаивать; LXX: 05641 (סתר‎).


Словарь Дворецкого:

613: ἀποκρύπτω

ἀπο-κρύπτω
1) тж. med. скрывать, прятать, утаивать
Пр.:(τινί τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τινά τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἀποκρύψασθαι πρός τινα Исократ (436-338 до н.э.) и τινα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — скрыться от кого-л.

2) закрывать, затмевать Пр.:(τὸν ἥλιον ὑπὸ τοῦ πλήθεος τῶν ὀϊστῶν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); χιὼν ἀπέκρυψε τοὺς ἀνθρώπους Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἀπεκρύπτετο ζόφῳ τὸ πεδίον Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) ; перен. заслонять, затемнять
Пр.:(τέν σοφίαν Платон (427-347 до н.э.))
3) терять из виду
Пр.:(γῆν Платон (427-347 до н.э.); τινά Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
4) (sc. ἑαυτόν) скрываться из виду
Пр.:(ἀναχωροῦντες ἀπέκρυψαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπέκρυψεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποκρύπτω


Перевод: to hide away


Открыть окно