γένος

- роду

Лексема: γένος


Номер Стронга: 1085


Определения: 1085, γένος
1. род, семья;
2. племя;
3. потомок, отпрыск;
4. вид, класс, разряд.


Словарь Дворецкого:

1085: γένος

γένος -εος, ион. ευς (v. l.) τό
1) рождение, происхождение
Пр.:(ὁμὸν γ. ἠδ΄ ἴα πάτρη Гомер (X-IX вв. до н.э.))
γένει πολίτης Демосфен (384-322 до н.э.) — природный гражданин, т.е. коренной;
αἱ κατὰ γ. βασιλεῖαι Аристотель (384-322 до н.э.) — наследственная царская власть;
γ. εἶναί (ἔκ) τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — происходить от кого-л.;
γ. τῆς Σκύρου Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — родом из Скироса;
τὸ γ. ἐξ Ἐλέας Платон (427-347 до н.э.) — родом из Элеи;
ποδαπὸς τὸ γ. εἶ ; Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — откуда ты родом?;
γένει ὕστερος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — самый младший

2) род, семья
Пр.:(αἷμά τε καὴ γ. Гомер (X-IX вв. до н.э.))
οἱ ἐν γένει Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — родные, родственники;
οἱ ἔξω γένους Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — чужие;
γένει προσήκειν τινί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — приходиться родственником кому-л.;
εἶναι ἐγγύτατα γένους Эсхил (525/4-456 до н.э.) и γένει ἐγγυτάτω Демосфен (384-322 до н.э.) — находиться в ближайшем родстве

3) отпрыск, потомок или потомство
Пр.:(θεῖον, δῖον, βασιλήϊον Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐκεῖνοι καὴ τὸ γ. τὸ ἀπ΄ ἐκείνων Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
γένους ἐπάρκεσις Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — поддержка со стороны детей

4) род, племя
Пр.:(Δωρικόν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
χρύσεον γ. ἀνθρώπων Гесиод (IX в. до н.э.) — золотой век человечества;
иногда описательно:
τὸ μαντικὸν γ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) = μάντεις;
τὸ φιλόσοφον γένος Платон (427-347 до н.э.) = φιλόσοφοι;
γ. ἀδάμαντος Гесиод (IX в. до н.э.) = ἀδάμας

5) тж. pl. знатное происхождение
Пр.:(γένη καὴ πλοῦτοι Платон (427-347 до н.э.))
ὅθι τοι γ. ἐστί Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ибо ты знатного рода;
οἱ ἀπὸ γένους Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — знатные люди, знать

6) пол
Пр.:(γ. ἄρρεν, θῆλυ Аристотель (384-322 до н.э.))
7) биол. (в зависимости от предмета) род
Пр.:– семейство;
– отряд;
– разряд, класс;
– вид;
– разновидность, порода (ἰχθύων, ἐντόμων, ἵππων, γ. τι βοῶν Аристотель (384-322 до н.э.))

8) лог. род
Пр.:(ἠδιὰ τῶν γενῶν διαίρεσις Аристотель (384-322 до н.э.))
τὰ εἴδη μετέχει τῶν γενῶν Аристотель (384-322 до н.э.) — виды причастны, т.е. подчинены родам

9) грам. род
Пр.:(τὰ γένη τῶν ὀνομάτων ἄρρενα καὴ θήλεα καὴ σκεύη Аристотель (384-322 до н.э.))
10) филос. элемент, стихия
Пр.:(τὰ τέτταρα γένη Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова γένος:


Часть речи: Существительное


Лексема: γένος


Перевод: offspring, family, race, kind


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно