ἀπένιψαν

- омыли

Лексема: ἀπονίπτω


Номер Стронга: 633


Определения: 633, ἀπονίπτω
мыть, умывать, смывать.


Словарь Дворецкого:

633: ἀπονίπτω

ἀπονίπτω
Плутарх (ок. 46 — ок. 126) = ἀπονίζω
1) смывать (βρότον Гомер (X-IX вв. до н.э.)); med. смывать с себя (ἱδρῶ Гомер (X-IX вв. до н.э.); πηλόν Плутарх (ок. 46 — ок. 126));
2) мыть, умывать (τὼ πόδε Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); παῖδα Платон (427-347 до н.э.)); med. мыть себе (χεῖράς τε πόδας τε Гомер (X-IX вв. до н.э.)): ἀπονενιμμένος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) умывшийся.Морфологичский анализ слова ἀπένιψαν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀπονίπτω


Перевод: to wash off


Открыть окно