ἀριθμῷ,

- числом,

Лексема: ἀριθμός


Номер Стронга: 706


Определения: 706, ἀριΘμός
число, количество.


Словарь Дворецкого:

706: ἀριΘμός

ἀριθμός (ᾰ)
1) количество, число
Пр.:ἀριθμῶ и ἐς ἀριθμόν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), (τὸν) ἀριθμόν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и εἰς τὸν ἀριθμόν Менандр (342-290 до н.э.) — числом, численно, по количеству;
ἀ. σωματικός или αἰσθητός Аристотель (384-322 до н.э.) — именованное число:
ἀ. μαθηματικός Аристотель (384-322 до н.э.) — отвлеченное число;
πλῆθος ἐς ἀριθμόν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — численный состав

2) протяжение, длина
Пр.:(ὁδοῦ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) длительность, промежуток
Пр.:(χρόνου Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)
4) сумма
Пр.:(ἀργυρίου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
πᾶς ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — общая сумма, итог

5) подсчет, исчисление
Пр.:(ἀριθμὸν ποιεῖσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ποιεῖν Платон (427-347 до н.э.))
ἀριθμῷ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — в определенном количестве, но тж. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) в числовом выражении, в цифрах

6) наука о числе, искусство счисления
Пр.:(ἀριθμὸν εὑρεῖν Платон (427-347 до н.э.) или ἐξευρεῖν Эсхил (525/4-456 до н.э.))
7) перекличка
Пр.:(εἰς τὸν ἀριθμὸν παρεῖναι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
8) вес, достоинство, значение
Пр.:οὐκ εἰς ἀριθμὸν ἥκειν λόγων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — не приниматься в расчет;
τούτων ἀ. οὐδείς ἐστι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — это не имеет никакого значения

9) pl. числовые отношения, связное целое, совокупность
Пр.:(ἅπαντες οἱ ἀριθμοί Исократ (436-338 до н.э.); οἱ τοῦ σώματος ἀριθμοί Платон (427-347 до н.э.))
10) вещь (по порядку), номер
Пр.:( δεύτερος ἀ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
11) пустое число (без содержания)
Пр.:ἀ. τῶν λόγων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — набор пустых слов;
() ἀ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); — ничтожество

12) грам. число"Морфологичский анализ слова ἀριθμῷ,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀριθμός


Перевод: a number, total


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно