βοτάνην

- растение

Лексема: βοτάνη


Номер Стронга: 1008


Определения: 1008, βοτάνη
1. злак, культурное растение;
2. зелень, растение, трава, кормовое растение, пастбище.


Словарь Дворецкого:

1008: βοτάνη

βοτάνη дор. βοτάνᾱ (τᾰ)
1) подножный корм, пастбище Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.)
Пр.:β. ἁ λέοντος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) = Νεμέα
2) трава
Пр.:(μέσον δενδρων καὴ βοτανῶν Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова βοτάνην:


Часть речи: Существительное


Лексема: βοτάνη


Перевод: fodder, food


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно