ἀφεθῆναί

- (чтобы) вынести

Лексема: ἀφίημι


Номер Стронга: 863


Определения: 863, ἀφίημι
(от)пускать, отсылать, прощать, допускать, позволять, оставлять; LXX: 05375 (נשׂא‎), 05137 (נזה‎) E(hi), 05414 (נתן‎), 05545 (סלח‎) B(ni), 05800 (עזב‎).


Словарь Дворецкого:

863: ἀφίημι

ἀφ-ίημι ион. ἀπίημι
1) пускать, бросать, метать, кидать
Пр.:(ἔγχος Гомер (X-IX вв. до н.э.): τοξεύματα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); βέλος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); λίθον Аристотель (384-322 до н.э.))
ἀφεῖναί τινα πόντιον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — бросить кого-л. в море;
ἀφεῖναι εἰς τέν γῆν τὸ σῶμα Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — броситься на землю;
ἀφεῖναι ἑαυτὸν εἴς τι Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и ἐπί τι Платон (427-347 до н.э.) — заняться чем-л., предаться чему-л.;
ἀ. πλοῖον κατὰ τὸν ποταμὸν φέρεσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — пускать судно вниз по течению реки;
οἱ Ἀθηναῖοι ἀπείθησαν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — афинянам был дан сигнал атаки

2) направлять, вымещать
Пр.:(τὸν θυμὸν ἔς τινα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἀ. τέν ὀργέν εἰς τὸν τυχόντα Демосфен (384-322 до н.э.) — обрушить (свой) гнев на первого встречного (ср. 11)

3) ронять, проливать
Пр.:(δάκρυα Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)
4) сбрасывать, осыпать
Пр.:(ἄνθος Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) испускать, выделять
Пр.:(γάλα, σπέρμα Аристотель (384-322 до н.э.))
παντοδαπὰ χρώματα ἀ. Платон (427-347 до н.э.) — принимать разные цвета;
ἀ. ψυχήν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или πνεῦμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — испустить дух, скончаться

6) рождать, производить на свет
Пр.:(τὸ κύημα Аристотель (384-322 до н.э.))
7) издавать, испускать
Пр.:(γύους Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — ср. 11; φωνάς Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
8) произносить
Пр.:(ἔπος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); φθογγήν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
9) отбрасывать прочь
Пр.:(ὅπλα Платон (427-347 до н.э.))
10) ослаблять
Пр.:(μένος, sc. ἔγχεος Гомер (X-IX вв. до н.э.))
11) бросать, прекращать
Пр.:(γόους Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — ср. 7; μόχθον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες Эсхил (525/4-456 до н.э.) — уйми свой гнев (ср. 2);
τὰ δικαστήρια ἀ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — закрывать судебное заседание;
πολιτείαν ἅπασαν ἀφεῖναι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — совершенно отойти от политической деятельности

12) отсылать прочь, отвергать, прогонять
Пр.:(γυναῖκα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); υἱόν Аристотель (384-322 до н.э.))
13) утолять
Пр.:(δίψαν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
14) пускать в ход, применять
Пр.:(εἰς ἔργον πᾶσαν τέχνην Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
15) расторгать
Пр.:(ξυμμαχίαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); γάμους Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
16) отсылать, отпускать
Пр.:(τινὰ ζωόν Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐς οἴκους Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
τινὰ ἐλεύθερον ἀ. Платон (427-347 до н.э.) — отпускать кого-л. на свободу;
Αἴγιναν αὐτόνομον ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — дать Эгине независимость

17) распускать, демобилизовать
Пр.:(τὸν στρατόν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἀφειμένης τῆς βουλῆς Демосфен (384-322 до н.э.) — после роспуска Совета

18) юр. освобождать, оправдывать Пр.:(τινὴ αἰτίην Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и τινὸς αἰτίαν или τινὴ τέν δίκην Плутарх (ок. 46 — ок. 126), τινὰ ἐγκλήματος Демосфен (384-322 до н.э.) и τῆς αἰτίας Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) ; med. отпускать (от себя)
Пр.:(τινος Платон (427-347 до н.э.))
δειρῆς οὔπω ἀφίετο πήχεε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — она не переставала обнимать (его) за шею

19) отпускать, прощать
Пр.:(τινὴ χιλίας δραχμάς Демосфен (384-322 до н.э.); φόρον τινί Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
εἰ ἀδικεῖ, ἄφες Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — если он провинился, прости (его)

20) посвящать
Пр.:ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος ἄβατον ἀφεῖτο Платон (427-347 до н.э.) — в честь Посидона был воздвигнут храм
21) предоставлять, разрешать
Пр.:(ποιεῖν или εἶναί τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἄφετε ἴδωμεν Новый Завет — давайте посмотрим

22) предоставлять в распоряжение, отдавать
Пр.:(Ἰωνίην τοῖς βαρβάροις Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τὰ πλήθη τοῖς στρατιώταις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
23) оставлять без внимания или в пренебрежении, пренебрегать
Пр.:(τὰ θεῖα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); med. περί τινος и ποιεῖν τι Аристотель (384-322 до н.э.))
ἀ. ἀφύλακτόν τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — оставлять что-л. без охраны;
ἀ. τινὰ ἔρημον Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — бросать кого-л. в одиночестве

24) оставлять неиспользованным, упускать
Пр.:(καιρόν Исократ (436-338 до н.э.))
25) (sc. ἑαυτόν, ναῦν или στρατόν) бросаться, устремляться, т.е. отправляться
Пр.:(εἰς τὸ πέλαγον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀφεθῆναί:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Инфинитив


Лексема: ἀφίημι


Перевод: to dismiss, leave (alone), release, forgive, allow, give up, condone


Открыть окно