βοᾷ

- вопиёт

Лексема: βοάω


Номер Стронга: 994


Определения: 994, βοάω
кричать, издавать крик, вопиять, возглашать, громко звать; LXX: 02199 (זעק‎), 06817 (צעק‎), 07121 (קרא‎).


Словарь Дворецкого:

994: βοάω

βοάω
(fut. βοήσομαι — поздн. βοήσω; aor. ἐβόησα эп. βόησα, ион. ἔβωσα; pass.: aor. ἐβοήθην — ион. ἐβώσθην, pf. βεβόημαι)
1) тж. med. издавать крик(и), кричать, шуметь
Пр.:(ὀξύ Гомер (X-IX вв. до н.э.))
παραπολεῖ βοώμενος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — ты погубишь себя этим криком;
τὸ πρᾶγμα βοa_` Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — дело говорит само за себя

2) шуметь, реветь
Пр.:(κῦμα βοάᾳ ποτὴ χερσον Гомер (X-IX вв. до н.э.); βοa_` πόντιος κλύδων Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) (о звуках) испускать, издавать, поднимать
Пр.:(ἰωάν Софокл (ок. 496-406 до н.э.); βοάν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
ἄλγος β. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — жалобно вопить

4) громко звать, призывать
Пр.:(τινα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
5) кричать, громко приказывать
Пр.:(τινι ποιεῖν τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
β. τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.) — крикнуть, чтобы принесли что-л.

6) громко петь, распевать
Пр.:(μέλος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
τὸν ὑμέναιον νύμφαν β. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — петь свадебную песнь в честь новобрачной

7) тж. med. воспевать, прославлять
Пр.:(βοᾶσθαι μακαρίαις ὑμνῳδίαις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
Ἀλκμεωνίδαι ἐβώσθησαν ἀνὰ τέν Ἑλλάδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — слава об Алкмеонидах разнеслась по всей ГрецииМорфологичский анализ слова βοᾷ:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: βοάω


Перевод: to scream, shout


Открыть окно