βασίλισσα

- царица

Лексема: βασίλισσα


Номер Стронга: 938


Определения: 938, βασίλισσα
царица.


Словарь Дворецкого:

938: βασίλισσα

βᾰσίλισσα (σῐ)
1) Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) = βασίλεια I

1) царская власть Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Фукидид (460-396 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.);
2) царствование (ἀπὸ τῆς Φιλίππου βασιλείας Диодор Сицилийский ( I в. до н.э.));
3) царство, королевство Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Диодор Сицилийский ( I в. до н.э.);
4) царская корона (ἔχειν βασιλείαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς Диодор Сицилийский ( I в. до н.э.)).
2) Аристотель (384-322 до н.э.) = βασίλινναМорфологичский анализ слова βασίλισσα:


Часть речи: Существительное


Лексема: βασίλισσα


Перевод: a queen


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно