ἀργοῖς

- необработанными

Лексема: ἀργός


Номер Стронга: 692


Определения: 692, ἀργός
1. бездеятельный, не имеющий работы;
2. ленивый, праздный, ничего не делающий;
3. непроизводительный, безуспешный, бесплодный; син.1021 (βραδύς), 3576 (νωΘρός).


Словарь Дворецкого:

692: ἀργός

ἀργός
I
3
белый, блистающий, сверкающий
Пр.:(χήν Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἀντὴ λευκοῦ ἀργόν, sc. λέγειν Аристотель (384-322 до н.э.))
II
3
быстрый, резвый, проворный
Пр.:(κύνες Гомер (X-IX вв. до н.э.))
III
2 и 3
[стяж. к ἀεργός]
1) бездеятельный, праздный, ленивый
Пр.:(τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), περί τι Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и πρός τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) вялый, медленный, затяжной
Пр.:(πόλεμος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) невозделываемый, необработанный
Пр.:(χώρα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); ἀργὰ τῆς γῆς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) лежащий без дела, не приносящий прибыли, непроизводительный
Пр.:(χρήματα Демосфен (384-322 до н.э.))
5) бесполезный, бесплодный
Пр.:(διατριβή Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.))
δόρυ ἀργόν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — копье, не наносящее ран

6) неспособный, не(при)годный
Пр.:(ἐς τὸ δρᾶν τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.): ἐπί и πρός τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
7) несостоявшийся, несовершившийся
Пр.:(μάχη Платон (427-347 до н.э.))
οὐκ ἐν ἀργοῖς πράττεσθαί τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — не упустить чего-л.;
ἓν δ΄ ἐστὴν ἡμῖν ἀργόν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — нам остается сделать лишь одноМорфологичский анализ слова ἀργοῖς:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀργός


Перевод: inactive, fallow


Открыть окно