διάστημα

- расстояние

Лексема: διάστημα


Номер Стронга: 1292


Определения: 1292, διάστημα
промежуток, интервал, длительность.


Словарь Дворецкого:

1292: διάστημα

διά-στημα -ατος τό
1) расстояние, промежуток
Пр.:(συμπληροῦσθαι τὰ διαστήματα Платон (427-347 до н.э.); τὸ τῶν ἄστρων δ. πρὸς τέν γῆν Аристотель (384-322 до н.э.); τὸ μεταξὺ τῶν ἠπείρων δ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) протяжение, длина
Пр.:(τῶν γραμμῶν Аристотель (384-322 до н.э.))
3) объем
Пр.:(ἀγγεῖον ἔχει δ. μέγα Аристотель (384-322 до н.э.))
4) мат. измерение
Пр.:( τόπος ἔχει διαστήματα τρία Аристотель (384-322 до н.э.))
5) промежуток времени
Пр.:(τετραετές Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
δ. πληγέ οὐκ ἔχουσα Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — непрерывно следующие друг за другом удары

6) длительность
Пр.:(πᾶν ἀνθρωπίνου βίου δ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
7) муз. интервал
Пр.:(τῆς φωνῆς Платон (427-347 до н.э.); τονιαῖον Аристотель (384-322 до н.э.))
8) лог. связь между субъектом и предикатом, т.е. посылка
Пр.:(δ. κατηγορικόν Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова διάστημα:


Часть речи: Существительное


Лексема: διάστημα


Перевод: an interval of time


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно