ἀρχῇ

- начале

Лексема: ἀρχή


Номер Стронга: 746


Определения: 746, ἀρχή
1. начало, основание, происхождение;
2. начальство, господство;
3. угол, край, конец.


Словарь Дворецкого:

746: ἀρχή

ἀρχή дор. ἀρχά
1) начало, основание, происхождение
Пр.:(τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.)): (τὸ) ἐξ и ἀπ΄ ἀρχῆς Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), (τὸ) κατ΄ ἀρχάς Платон (427-347 до н.э.), (τέν) ἀρχήν Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и τὰς ἀρχάς Полибий (ок. 200-120 до н.э.) с самого начала, первоначально, прежде всего; (τέν) ἀρχέν οὐ или μή Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) etc. совсем не(т), нисколько; ἀρχέν κλύειν ἂν οὐκ ἐβουλόμην Софокл (ок. 496-406 до н.э.) я хотел бы вовсе (этого) не слышать; ἔφη τέν ἀρχέν οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο εἰσελθεῖν Платон (427-347 до н.э.) он сказал, что мне вообще не следовало приходить сюда; ἀρχέν βάλλεσθαι Платон (427-347 до н.э.) или ὑποθέσθαι Демосфен (384-322 до н.э.) положить начало
2) край, конец, предел
Пр.:(τοῦ στρόφου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἀρχαὴ πεισμάτων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) начало, первопричина, основа, принцип
Пр.:(πράξεων Демосфен (384-322 до н.э.); ἐπιστημονικαί Аристотель (384-322 до н.э.))
4) господство
Пр.:(κατὰ θάλατταν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
5) начальствование, командование
Пр.:(τῶν νεῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
6) управление, власть
Пр.:(χθονός Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
7) государственная должность
Пр.:(ἀρχέν εἰσιέναι Демосфен (384-322 до н.э.); ἀ. χειροτονητή Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)
8) империя, царство
Пр.:(Κύρου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
9) представитель власти (лицо или ведомство)
Пр.:( βουλέ καὴ αἱ ἄλλαι ἀρχαί Лисий (ок. 445-380 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀρχῇ:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀρχή


Перевод: ruler, beginning


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно