ἀγκαλῶν

- объятий

Лексема: ἀγκάλη


Номер Стронга: 43


Определения: 43, ἀγκάλη
рука (согнутая), локоть (часть руки от локтевого сустава до кисти), объятия.


Словарь Дворецкого:

43: ἀγκάλη

ἀγκάλη (κᾰ) преимущ. pl.
1) согнутая рука, локоть (часть руки от локтевого сустава до кисти)
Пр.:ἐν τῇ ἀγκάλῃ φέρειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и (ἐν ταῖς) ἀγκάλαις περιφέρειν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) (тж. перен.) — носить на руках;
χερὸς ὑπ΄ ἀγκάλαις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — в руках или в руке;
ὑπ΄ ἀγκάλαις (τινὸς) σταθείς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — находясь под чьей-л. защитой

2) объятия; недра, лоно
Пр.:πόντιαι ἀγκάλαι Эсхил (525/4-456 до н.э.) — морская пучина;
πετραία ἀ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) — каменное лоно, т.е. могильный холм из обломков скал;
κυμάτων ἐν ἀγκάλαις Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — в объятиях волн



Морфологичский анализ слова ἀγκαλῶν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Женский


Лексема: ἀγκάλη


Перевод: the (bent) arm


Открыть окно