διέλῃς,

- разделил,

Лексема: διαιρέω


Номер Стронга: 1244


Определения: 1244, διαιρέω
1. разделять, делить, раскалывать, разрезать, рассекать, расчленять.


Словарь Дворецкого:

1244: διαιρέω

δι-αιρέω
(fut. διαιρήσω, aor. 2 διεῖλον, pf. διῄρηκα)
1) снимать, срывать
Пр.:(ὀροφήν Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) раскалывать
Пр.:(λίθους Аристотель (384-322 до н.э.))
3) разрезать, рассекать
Пр.:(διαιρούμενα τὰ ἔντομα ζωέν ἔχει Аристотель (384-322 до н.э.))
4) прокалывать
Пр.:(οἶστροι τὰ δέρματα διαιροῦσι Аристотель (384-322 до н.э.))
5) вырывать, выворачивать, выдергивать
Пр.:(σταυρούς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
6) взламывать, ломать
Пр.:(πυλίδα Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
διελόντες τοῦ τείχους Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — пробив стену;
τὸ διηρημένον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — пролом, брешь

7) разбирать, разрушать
Пр.:(γέφυραν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
8) делить, разделять
Пр.:(τρία μέρη Платон (427-347 до н.э.); διαιρεθῆναι εἰς τὰ ἐλάχιστα Аристотель (384-322 до н.э.); δ. τι εἰς μέρη τρισκαίδεκα Плутарх (ок. 46 — ок. 126); med. διελεῖσθαι τέν ληΐην Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
διελεῖν σφᾶς αὐτοὺς δίχα Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — разделиться на две части;
κατὰ πόλεις διελόμενοι τὸ ἔργον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — распределив работу между (отдельными) городами;
διῃρῆσθαι χωρὴς κατὰ γένη Аристотель (384-322 до н.э.) — быть разделенным на отдельные роды

9) различать
Пр.:(αἰδῶ καὴ σωφροσύνην Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); αἱ διαιρεθεῖσαι κατηγορίαι Аристотель (384-322 до н.э.))
ταῖς δόξαις διαιρεῖσθαι τοὺς ἀμείνους καὴ τοὺς χείρονας Платон (427-347 до н.э.) — сознавать различие между лучшими и худшими

10) разбирать, толковать, разъяснять, тж. определять, рассуждать
Пр.:(περί τινος Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
εἰ δὲ ἄρα μή ἐστι τοῦτο τοιοῦτο οἷον ἐγὼ δ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — если же это обстоит не так, как я рассуждаю;
ὅσα πρὸς τέν σκέψιν ταύτην διελεῖν ἀναγκαῖον Аристотель (384-322 до н.э.) — разъяснения, необходимые для данного исследования

11) (раз)решать
Пр.:δ. τὰς διαφοράς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и τὰ ἀμφίλογα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — улаживать или разбирать споры;
δ. δίκας Эсхил (525/4-456 до н.э.) — разбирать судебные дела, вершить суд;
ψήφῳ δ. περί τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.) — решить что-л. голосованием;
κλήρῳ διελεῖν τὸν νικῶντα Платон (427-347 до н.э.) — определить жребием, кто одержал победуМорфологичский анализ слова διέλῃς,:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαιρέω


Перевод: to divide


Открыть окно