ἁμάρτημά

- грех

Лексема: ἁμάρτημα


Номер Стронга: 265


Определения: 265, ἁμάρτημα
грех, прегрешение, преступление, провинность, проступок; син.51 (ἀγνόημα), 266 (ἁμαρτία), 458 (ἀνομία), 2275 (ἥττημα), 3847 (παράβασις), 3876 (παρακοή), 3892 (παρανομία); LXX: 02403 (חַטָּאָה‎), 05771 (עָוֹן‎).


Словарь Дворецкого:

265: ἁμάρτημα

ἁμάρτημα
ἁμάρτημα, ατος τό
1) промах, ошибка
Пр.:τὸ παρὰ τέν τέχνην ἁ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — погрешность против (правил) искусства
2) прегрешение, грех, проступок, провинность, преступление
Пр.:(εἴς τινα Платон (427-347 до н.э.); ἁμαρτήματα ἁμαρτάνειν περί τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
3) недостаток, изъян или болезнь
Пр.:τὰ περὴ τὸ σῶμα ἁμαρτήματα Платон (427-347 до н.э.) — телесные недугиМорфологичский анализ слова ἁμάρτημά:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁμάρτημα


Перевод: a fault, sin, evil deed


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно