βαρέως

- тяжело

Лексема: βαρέως


Номер Стронга: 917


Определения: 917, βαρέως
тяжело, с трудом.


Словарь Дворецкого:

917: βαρέως

βᾰρέως
1) тяжело, мучительно, с трудом, тж. с неудовольствием
Пр.:(φέρειν τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), πρός τι Аристотель (384-322 до н.э.) и ἐπί τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) или ἔχειν πρός τι Аристотель (384-322 до н.э.))
β. ἤκουσαν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — они выслушали с возмущением

2) с тяжелым ударением
Пр.:(τὸ βαρύτερον ῥηθέν Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова βαρέως:


Часть речи: Наречие


Лексема: βαρέως


Перевод: heavily, with difficulty


Открыть окно