ἀθέτησις,

- отклонения,

Лексема: ἀθέτησις


Номер Стронга: 115


Определения: 115, ἀΘέτησις
отмена, уничтожение, устранение, отклонение; LXX: 06588 (פֶּשַׂע‎), 04604 (מַעַל‎).


Словарь Дворецкого:

115: ἀΘέτησις

ἀθέτησις -εως устранение или отклонение, отмена Секст Эмпирик (3 в. н.э.), Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.), Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀθέτησις,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀθέτησις


Перевод: nullification, abrogation


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно