ἠξιώθην

- был удостоен я

Лексема: ἀξιόω


Номер Стронга: 515


Определения: 515, ἀξιόω
1. почитать достойным илизаслуживающим, делать достойным;
2. считать соответствующим, должным илиприличным; LXX: 01156 (בּעא‎), 01245 (בּקשׂ‎).


Словарь Дворецкого:

515: ἀξιόω

ἀξιόω
1) оценивать
Пр.:(τι τιμῆς τινος Платон (427-347 до н.э.))
2) считать достойным, заслуживающим
Пр.:(τινά τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
ἀξιεύμενός (pass.) τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — удостоенный кого(чего)-л.;
οὐκ ἀξιεύμενος (med.) Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — считая себя недостойный, но тж. считая ниже своего достоинства;
οὐκ ἀ. τι μνησθῆναι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — считать что-л. не заслуживающим упоминания;
ἀξιωθεὴς εἶσι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — он уйдет удовлетворенным, т.е. получит, что хотел

3) чтить, уважать, прославлять
Пр.:(τινα Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид); καλοῖς ὑμεναίοις ἀξιοῦσθαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) считать, полагать
Пр.:ἀξιοῦντες ἄδικέεσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — считая себя обиженными;
νικᾶν ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — считать себя победителем;
ἐγὼ μὲν οὐκ ἀξιῶ Демосфен (384-322 до н.э.) — а я полагаю, что нет;
οὐκ ἀξιῶ ὑποπτεύεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — полагаю, что меня не следует подозревать;
ἄλλων διδάσκαλος ἀξιοῦσθαι Платон (427-347 до н.э.) — считать себя учителем других

5) желать, тж. требовать, предлагать, настаивать
Пр.:(τι παρά τινος Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. τινος συγγνώμης τυγχάνειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — просить у кого-л. снисхождения;
ἔτυχεν ὦν ἠξίου Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — он добился, чего требовал;
ἀ. τινα ἐμμένειν τινί Аристотель (384-322 до н.э.) — требовать от кого-л. соблюдения чего-л.

6) считать нужным, решать(ся)
Пр.:(ποιεῖν τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.); med. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
οὐκ ἀ. ταῦτα παθεῖν ὑπό τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — считать невозможным терпеть нечто подобное от кого-л.;
πείθεσθαι οὐκ ἀ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — отказывать в повиновенииМорфологичский анализ слова ἠξιώθην:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀξιόω


Перевод: to deem worthy, consider worthwhile


Открыть окно