αἴτιος

- виновный

Лексема: αἴτιος


Номер Стронга: 159


Определения: 159, αἴτιος
виновник, причина, первопричина; LXX: 05437 (סבב‎).


Словарь Дворецкого:

159: αἴτιος

αἴτιος
I
3, редко 2
являющийся причиной, виновный
Пр.:(τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
αἴ. τινί τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), — виновный перед кем-л. в чем-л.;
αἴ. θανεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — повинный в (чьей-л.) смерти;
οὐ σὑ μοι τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — не ты виновник этого моего несчастья;
τινὰ παντὴ αἴτιον ὑπερτιθέμεν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — считать кого-л. первопричиной всего;
αἰτ ώτατος ἐ γένετο Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.)– он оказался главным виновником

II
виновник, преступник
Пр.:τοῦ πατρὸς οἱ αἴτιοι Эсхил (525/4-456 до н.э.) — убийцы отцаМорфологичский анализ слова αἴτιος:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: αἴτιος


Перевод: the cause of, the originator of


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно