ἀνάγκῃ

- нуждой

Лексема: ἀνάγκη


Номер Стронга: 318


Определения: 318, ἀνάγκη
1. необходимость, неизбежность, нужда;
2. бедствие;
3. принуждение, вынуждение; возм.насилие, пытка; LXX: 04689 (מָצוֹק‎), 06862 (צַר‎).


Словарь Дворецкого:

318: ἀνάγκη

ἀνάγκη дор. ἀνάγκα
1) необходимость, неизбежность
Пр.:ὑπ΄ ἀνάγκης Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), ἀνάγκῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), σὺν ἀνάγκῃ Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), δι΄ и ἐξ ἀνάγκης Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), πρὸς ἀνάγκην Эсхил (525/4-456 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190) и κατ΄ ἀνάγκην Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — в силу необходимости, поневоле;
κατ΄ ἀνάγκην ἐπιτελεῖν τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — выполнить что-л. во что бы то ни стало;
εἴπερ ἀ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — если необходимо;
πᾶσα или πολλέ ἀ. ποιεῖν τι Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — крайне необходимо сделать что-л.

2) предопределение (свыше), судьба, рок
Пр.:(ἀ. δαιμόνων и αἱ ἐκ θεῶν ἀνάγκαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἀνάγκῃ οὐδὲ θεοὴ μάχονται Симонид (ок. 556 — ок. 468 до н.э.) Апулей (1 в.) Платон (427-347 до н.э.) — с судьбой и боги не борются

3) закономерность, закон
Пр.:(τῶν οὐρανίων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἔγγραφοι ἀνάγκαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — писаные законы

4) нужда, потребность
Пр.:(γαστρὸς ἀνάγκαι Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἐρωτικαὴ ἀνάγκαι Платон (427-347 до н.э.))
5) мучительный труд, страдание, мучение
Пр.:(πόνοι καὴ ἀνάγκαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἕρπειν κατ΄ ἀνάγκην Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — влачиться с трудом;
ὑπ΄ ἀνάγκας βοᾶν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — кричать от боли;
ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαισι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — в родовых муках

6) принуждение, насилие
Пр.:ἀνάγκῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — по принуждению;
τὰς ἀνάγκας προσάγειν τινί Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — применять насилие к кому-л.

7) (преимущ. pl.) меры принуждения, пытка
Пр.:ἐς ἀνάγκας ἄγεσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — быть ведомым на пытку;
τὰ πρὸς τὰς ἀνάγκας ὄργανα Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — орудия пытки

8) неодолимая сила доказательства, искусный довод
Пр.:(ῥητόρων ἀνάγκαι Анакреон(т))
9) кровная близость, родство Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀνάγκῃ:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνάγκη


Перевод: necessity, constraint, compulsion


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно