ἀνακρινῶ

- расспрошу

Лексема: ἀνακρίνω


Номер Стронга: 350


Определения: 350, ἀνακρίνω
1. исследовать, расспрашивать, разбирать. 2. судить, различать, разбирать.


Словарь Дворецкого:

350: ἀνακρίνω

ἀνα-κρίνω (ῑ) (fut. ἀνακρῐνῶ)
1) расспрашивать
Пр.:(τινά Платон (427-347 до н.э.); τινὰ περί τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τινά τι Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
2) тж. med., юр. допрашивать Пр.:(τινά Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)) ; расследовать, вести следствие
Пр.:(τινός Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), ὑπέρ τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἀνακρίνεσθαι τέν γραφήν Демосфен (384-322 до н.э.) — вести следствие по делу

3) иметь суждение, судить
Пр.:ἀ. τινά Аристотель (384-322 до н.э.) — высказывать суждение о ком-л.
4) med. спорить
Пр.:πρὸς ἑαυτοὺς ἀνακρίνεσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — спорить друг с другомМорфологичский анализ слова ἀνακρινῶ:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνακρίνω


Перевод: I examine, inquire into


Лицо: 1-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно