ἤλειψάς

- помазал ты

Лексема: ἀλείφω


Номер Стронга: 218


Определения: 218, ἀλείφω
мазать, помазать, натирать; син.5548 (χρίω);
218 (ἀλείφω) говорит о любом помазании (для украшения, для лечения и т.д.), а 5548 (χρίω) означает священное помазание при посвящении на должность.


Словарь Дворецкого:

218: ἀλείφω

ἀ-λείφω (ᾰ) (pf. pass. ἀλήλιμμαι и ἤλειμμαι)
1) натирать (преимущ. маслом), смазывать, умащивать
Пр.:(ἐλαιῳ Гомер (X-IX вв. до н.э.); τῷ αἵματι λίθους Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τὸ σῶμα ἀληλιμμένον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
μίλτῳ ἀλειφόμενος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — нарумянившийся;
χρώματι ψιμυθίῳ ἀλεῖψαί τι Платон (427-347 до н.э.) — выкрасить что-л. белилами

2) натирать тело маслом, т.е. готовить к борьбе
Пр.:(ἑαυτὸν ἐπὴ ἀγῶνας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) замазывать, затыкать
Пр.:(οὔατα, sc. κηρῷ Гомер (X-IX вв. до н.э.))Морфологичский анализ слова ἤλειψάς:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀλείφω


Перевод: I anoint


Лицо: 2-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно