ἤλλαξεν

- изменил

Лексема: ἀλλάσσω


Номер Стронга: 236


Определения: 236, ἀλλάσσω
(из)менять, переменять, обменивать, заменять.


Словарь Дворецкого:

236: ἀλλάσσω

ἀλλάσσω
атт. ἀλλάττω (aor. ἤλλαξα; pass.: fut. ἀλλαχθήσομαι и ἀλλαγήσομαι, aor. 1 ἠλλάχθην, aor. 2 ἠλλάγην, pf. ἤλλαγμαι) тж. med.
1) (из)менять
Пр.:(τὸ ἑαυτοВο εἶδος εἰς πολλὰς μορφάς Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. χροίαν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — меняться в лице;
ἀ. χῶραν Платон (427-347 до н.э.) — менять местопребывание;
ἀλλάξαι τέν πολιτείαν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — изменить политический строй;
πόλιν ἐκ πόλεως ἀ. Платон (427-347 до н.э.) — обходить город за городом

2) давать или брать взамен, обменивать
Пр.:(τί τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.) и τι ἀντί τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἀλλάττεσθαί τί τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); — обменивать что-л. на что-л.;
ἀλλάξασθαί τινί τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — обменяться с кем-л. чем-л.;
ἀντ΄ ἀργυρίου ἀλλάξασθαί τι Платон (427-347 до н.э.) — продать что-л. (досл. обменять на деньги);
σκῆπτρ΄ ἐνιαυτὸν ἀ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — через год отдавать скипетр, т.е. чередоваться в царствовании

3) med. вести торговлю, торговать
Пр.:(πρός τινα Платон (427-347 до н.э.))
4) возмещать, воздавать
Пр.:φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — отомстить убийством убийцам отца
5) оставлять, покидать
Пр.:(οὐράνιον φῶς Софокл (ок. 496-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἤλλαξεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀλλάσσω


Перевод: to change


Открыть окно