δόξαν

- славу

Лексема: δόξα


Номер Стронга: 1391


Определения: 1391, δόξα
1. блеск, сияние, яркость, 2. слава, честь, величие; возм. мн.ч. обозн.ангелы ( Иуд 1:8 и 2Пeт 2:10); а тж. обозн.мнение, суждение (4 Мак. 5:17); LXX: 03519 (כָּבוֹד‎), а тж.01935 (הוֹד‎), 08597 (תִּפְאָרָה‎); син.1868 (ἔπαινος), 5092 (τιμή).


Словарь Дворецкого:

1391: δόξα

δόξα
1) мнение, представление
Пр.:(ἀληθές καὴ ψευδής Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐμὰν δόξαν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), δόξῃ ἐμῇ Софокл (ок. 496-406 до н.э.), ὡς ἐμέ δ. и κατὰ τέν ἐμέν δόξαν Платон (427-347 до н.э.) — по моему мнению;
αἱ κοιναὴ δόξαι Аристотель (384-322 до н.э.) — общепринятые мнения;
δόξαν τινὸς παρέχειν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — производить впечатление чего-л., внушать мысль о чем-л.;
τέν Σάμον ἠπιστέατο δόξῃ καὴ Ἡρακλέας στήλας ἴσον ἀπέχειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — они представляли себе, что Самос находится на таком же расстоянии (от них), что и Геракловы столпы

2) ожидание, чаяние, расчет
Пр.:παρὰ δόξαν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); — против или сверх ожидания;
ἀπὸ τῆς δόξης πεσέειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — обмануться в своих расчетах;
οὐκ ἀπὸ δόξης Гомер (X-IX вв. до н.э.) — не хуже, чем ожидалось, т.е. неплохой

3) плод воображения, видение, призрак
Пр.:(οὐκ εἰσὴ δόξαι Эсхил (525/4-456 до н.э.); φαντασίαι τε καὴ δόξαι Платон (427-347 до н.э.); καί μοι καθ΄ ὔπνον δ. τις παρίσταται Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) филос. мнение, мнимое знание
Пр.:(ἀντὴ δόξης ἀλήθειαν κτᾶσθαι Платон (427-347 до н.э.); ἐπιστήμη καὴ δ. Аристотель (384-322 до н.э.); δ. ψευδές συγκατάθεσίς ἐστιν Секст Эмпирик (3 в. н.э.))
5) намерение, решение, замысел
Пр.:(δ. Ἀργείων κεῖται ποιεῖν τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
6) редко pl. слава, имя, репутация
Пр.:(δ. ἢ τιμή Плутарх (ок. 46 — ок. 126); δ. αἰσχρά Демосфен (384-322 до н.э.))
δόξαν ἔχειν τινός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и ἐπί τινι Исократ (436-338 до н.э.) — славиться чем-л.;
δόξαν ποιεῖσθαι ἐπί τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) и ἔν τινι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — прославиться чем-л.;
δόξαν λαβεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — стяжать себе славу;
δόξαν εἶχον ἄμαχοι εἶναι Платон (427-347 до н.э.) — они слыли непобедимыми;
δόξαν ἀντὴ τοῦ ζῆν αἱρεῖσθαι Демосфен (384-322 до н.э.) — ставить славу выше жизни;
δόξαν ἔσχον ἐκ θεῶν γεγονέναι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — они считались потомками богов

7) блеск, сияние, яркость
Пр.:(ἄλλη δ. ἡλίου καὴ ἄλλη δ. σελήνης Новый Завет)
8) pl. высшие власти
Пр.:(δόξας βλασφημεῖν Новый Завет)Морфологичский анализ слова δόξαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: δόξα


Перевод: honor, renown, glory splendor


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно