ἄσημα

- не меченные

Лексема: ἄσημος


Номер Стронга: 767


Определения: 767, ἄσημος
неизвестный, безвестный, незначительный, неразборчивый, неузнанный.


Словарь Дворецкого:

767: ἄσημος

ἄ-σημος 2
1) не меченный, не имеющий знаков, без эмблем
Пр.:(ὅπλα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) нечеканенный, в слитках
Пр.:(χρυσός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); χρυσίον Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); ἄργυρος ἄ. καὴ νομίσματα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) неясный, неразборчивый, невнятный
Пр.:(ἄσημα φράζειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); φωναί Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) непонятный, темный
Пр.:(χρηστήρια Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); χρησμοί Эсхил (525/4-456 до н.э.); ὄργια Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) неизвестный, безвестный, незначительный
Пр.:(οὐκ ἄ. πόλις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); οἱ ἔνδοξοι καὴ οἱ ἀσημότεροι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
6) неузнанный, незамеченный
Пр.:( ἐργάτης Софокл (ок. 496-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἄσημα:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἄσημος


Перевод: unremarkable


Открыть окно