ἀπέναντι

- напротив

Лексема: ἀπέναντι


Номер Стронга: 561


Определения: 561, ἀπέναντι
1. (на)против, прямо, перед, лицом к лицу;
2. наперекор, вопреки.


Словарь Дворецкого:

561: ἀπέναντι

ἀπ-έναντι
adv., тж. praep. cum gen.
1) против, лицом к лицу
Пр.:( ταύτης ἀ. πλευρά Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) наперекор, вопреки
Пр.:(τῶν δογμάτων τινός Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀπέναντι:


Часть речи: Предлог


Лексема: ἀπέναντι


Перевод: over against, opposite, in view of, in the presence of


Открыть окно