ἁλλομένους

- скачущих

Лексема: ἅλλομαι


Номер Стронга: 242


Определения: 242, ἅλλομαι
прыгать, скакать, вскакивать; (о воде) хлынуть, вытекать, изливаться, бить ключом.


Словарь Дворецкого:

242: ἅλλομαι

ἅλλομαι
(fut. ἁλοῦμαι — дор. ἁλεῦμαι, aor. 1 ἡλάμην, aor. 2 ἡλόμην) прыгать, скакать или вскакивать, соскакивать, тж. устремляться, бросаться
Пр.:(εἰς ἅλα ἀπ΄ Ὀλύμπον, ἐξ ὀχέων χαμᾶζε Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἐπὴ νῆα ἆλτο πέτεσθαι Гомеровские гимны, X-IX вв. — он (словно) полетел к кораблю;
ἆλτο ὀϊστός Гомер (X-IX вв. до н.э.) — стрела прянула;
ἠχὼ ἀπὸ στερεῶν ἁλωμένη Платон (427-347 до н.э.) — отголосок, отраженный твердыми поверхностями;
ἅλλεται ὀφθαλμὸς δέξιος Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.) — на правом глазу живчик прыгает (что считалось благоприятной приметой)Морфологичский анализ слова ἁλλομένους:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἅλλομαι


Перевод: to spring, leap


Открыть окно