δουλείαν,

- службу,

Лексема: δουλεία


Номер Стронга: 1397


Определения: 1397, δουλεία
рабство, порабощение.


Словарь Дворецкого:

1397: δουλεία

δουλεία ион. δουληΐη, Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) δουλία
1) рабство, неволя Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
Пр.: κατὰ πόλεμον δ. Аристотель (384-322 до н.э.) — обращение военнопленных в рабство
2) рабская зависимость
Пр.: τῶν κρεισσόνων δ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — зависимость от более сильных
3) тж. pl. рабы
Пр.:ἢν δὲ δ. ἐπανιστῆται Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — если рабы поднимут восстание;
εἱλωτεῖαι τε καὴ πενεστεῖαι καὴ δουλεῖαι Аристотель (384-322 до н.э.) — илоты (у спартанцев), пенесты (у фессалийцев) и рабы (вообще)Морфологичский анализ слова δουλείαν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: δουλεία


Перевод: slavery, bondage


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно