ἠβούλετο

- хотел

Лексема: ἀβουλέω


Номер Стронга: 1014


Определения: 1014, βούλομαι
хотеть, желать, намереваться; LXX: 02654 (חפץ‎), 014 (אבה‎), 03289 (יעץ‎).


Словарь Дворецкого:

1014: βούλομαι

βούλομαι эп. тж. βόλομαι, эол. βόλλομαι (fut. βουλήσομαι, aor. ἐβουλήθην, pf. βεβούλημαι)
1) желать, хотеть
Пр.:(νίκην τινί Гомер (X-IX вв. до н.э.); ποιεῖν τι Аристотель (384-322 до н.э.))
τὸ βουλόμενον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — желание;
βουλόμενος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), тж. ὃς (ὅστις) βούλει (βούλῃ) Платон (427-347 до н.э.) — какой угодно, любой, первый встречный;
εἰ δὲ βούλει Платон (427-347 до н.э.) — если тебе (так) угодно;
εἰ αὐτῷ γε σοὴ βουλομένῳ ἔστιν ἀποκρίνεσθαι Платон (427-347 до н.э.) — если тебе самому угодно отвечать;
τί βουλόμενος ; Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) и τί βουληθείς ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — с какой целью?, для чего?;
β. εἴς τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — хотеть идти куда-л.;
β. λέγειν или εἶναι Платон (427-347 до н.э.) — значить, означать, тж. стремиться или быть;
τοῦ ὕδατος φύσις βούλεται ἄχυμος εἶναι Аристотель (384-322 до н.э.) — вода сама по себе вкуса не имеет

2) значить, означать
Пр.:(τί βούλεται οὗτος μῦθος; Платон (427-347 до н.э.))
τί ἡμῖν βούλεται πρὸς τὰ πρότερα ; Платон (427-347 до н.э.) — какое это имеет для нас значение в связи с предыдущим?

3) предпочитать
Пр.:(τινα ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἄνδρες τὰ Συρακοσίων βουλόμενοι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — люди, сочувствующие сиракузцамМорфологичский анализ слова ἠβούλετο:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀβουλέω


Открыть окно