αἱρετιεῖ

- изберёт

Лексема: αἱρετίζω


Номер Стронга: 140


Определения: 140, αἱρετίζω
избирать; LXX: 0977 (בּחר‎).


Словарь Дворецкого:

140: αἱρετίζω

αἱρετίζω
тж. med. избирать, отдавать предпочтение, предпочитать
Пр.:(τινά и τι Бабрий (2 в. ), Новый Завет)Морфологичский анализ слова αἱρετιεῖ:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: αἱρετίζω


Перевод: to choose


Открыть окно