γνώσεων

- знающий

Лексема: γνῶσις


Номер Стронга: 1108


Определения: 1108, γνῶσις
1. знание, ведение;
2. познание, понимание, разумение;


Словарь Дворецкого:

1108: γνῶσις

γνῶσις -εως
1) познавание, познание Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) знание
Пр.:( αἴσθησις γ. τίς, sc. ἐστιν Аристотель (384-322 до н.э.))
3) наука
Пр.:( φθσικέ γ. Аристотель (384-322 до н.э.))
4) узнавание
Пр.:τέν γνῶσίν τινος ἀπιστεῖσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — не узнавать кого-л.
5) юр. расследование, дознание, следствие
Пр.:(αἱ τῶν δικαστηρίων γνώσεις Демосфен (384-322 до н.э.))
6) (личное) знакомство
Пр.:(πρός τινα Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)
7) отчетливость, ясность
Пр.:ἐναργεστέραν τέν γνῶσιν ἔχειν Платон (427-347 до н.э.) — быть более известным, знакомым
8) известность, слава
Пр.:( ἐς γνῶσιν ὁδός Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
9) распоряжение, указ
Пр.:(αἱ τοῦ ἄρχοντος γνώσεις Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
10) филос. поздн. гносис, гностическая философия"Морфологичский анализ слова γνώσεων:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Женский


Лексема: γνῶσις


Перевод: knowledge, knowing


Открыть окно