αἴτημά

- прошение

Лексема: αἴτημα


Номер Стронга: 155


Определения: 155, αἴτημα
прошение, просьба, просимое, требование, желание; син.1162 (δέησις), 1783 (ἔντευξις), 2169 (εὐχαριστία), 2171 (εὐχή), 2428 (ἱκετηρία), 4335 (προσευχή); LXX: 07596 (שְׂאלָה‎).


Словарь Дворецкого:

155: αἴτημα

αἴτημα -ατος τό
1) просьба, требование Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Новый Завет
2) филос. постулат Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова αἴτημά:


Часть речи: Существительное


Лексема: αἴτημα


Перевод: a petition, request


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно