γάμον.

- свадебное торжество.

Лексема: γάμος


Номер Стронга: 1062


Определения: 1062, γάμος
1. брак, бракосочетание;
2. брачный пир, свадьба; LXX: 04960 (מִשְׂתֶּה‎).


Словарь Дворецкого:

1062: γάμος

γάμος тж. pl.
1) брак, бракосочетание, супружество Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
Пр.:ἄγειν τινὰ ἐπὴ γάμῳ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и πρὸς γάμον Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — взять кого-л. в жены
2) свадьба, брачный пир
Пр.:(γάμον τεύχειν Гомер (X-IX вв. до н.э.); γάμους ἑστιᾶν Исей (ок. 420-350 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); εἰς γάμον τινὸς ἐλθεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) половые сношения, сожительство
Пр.:(Πανὸς γάμοι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); μεθημερινοὴ γάμοι Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова γάμον.:


Часть речи: Существительное


Лексема: γάμος


Перевод: a marriage, wedding, wedding-feast


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно