βόσκετε.

- пасите.

Лексема: βόσκω


Номер Стронга: 1006


Определения: 1006, βόσκω
действ. пасти, кормить, питать, содержать; ср.з.-страд. пастись, кормиться, питаться, поедать; син. 4165 (ποιμαίνω);
4165 (ποιμαίνω) имеет более широкое значение и включает понятия охраны, руководства, ухода.


Словарь Дворецкого:

1006: βόσκω

βόσκω
1) пасти Пр.:(βούς ἐν Περκώτῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.)) ; med.-pass. пастись
Пр.:(ἀγέλη βοῦν βοσκομένη Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) кормить, питать
Пр.:(κήτη Гомер (X-IX вв. до н.э.))
β. τέν ἀδηφάγον νόσον Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — быть снедаемым изнурительной болезнью

3) содержать
Пр.:(ἐπικούρους Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ναυτικὸς πολύ Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἄνδρας οὐδὲν δρῶντας Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
4) поддерживать
Пр.:( πάντα βόσκουσα φλὸξ ἡλίου Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
5) med.-pass. кормиться, питаться
Пр.:(ποταμὸν πάρα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
6) med.-pass. поедать
Пр.:(ποίην Гомеровские гимны, X-IX вв.; τοὺς μύρμηκας Аристотель (384-322 до н.э.))
7) med.-pass. упиваться, наслаждаться
Пр.:(περί τι и ἐπί τινι «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
ἐλπίσιν βόσκεσθαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — обольщаться надеждами;
ἰυγμοῖσι βόσκεσθαι Эсхил (525/4-456 до н.э.) — беспрерывно вздыхатьМорфологичский анализ слова βόσκετε.:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Множественное


Лексема: βόσκω


Перевод: to pasture, feed (pass.)


Открыть окно