ἀποτινάξομαι·

- сброшу;

Лексема: ἀποτινάσσω


Номер Стронга: 660


Определения: 660, ἀποτινάσσω
отряхивать, стряхивать.


Словарь Дворецкого:

660: ἀποτινάσσω

ἀπο-τῐνάσσω
стряхивать, сбрасывать
Пр.:(τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀποτινάξομαι·:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποτινάσσω


Перевод: to shake off


Открыть окно