ἀφικνεῖτο

- достаёт

Лексема: ἀφικνέομαι


Номер Стронга: 864


Определения: 864, ἀφικνέομαι
достигать, доходить, становиться известным (о добром слухе, о послушании римских верующих).


Словарь Дворецкого:

864: ἀφικνέομαι

ἀφ-ικνέομαι ион. ἀπικνέομαι
1) приходить, прибывать
Пр.:(νῆας Гомер (X-IX вв. до н.э.); δόμους Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ἄστυ Эсхил (525/4-456 до н.э.); (ἐς) κλισίην, ἐπὴ κρουνούς, ποτὴ δώματα, κατὰ στρατόν, γαῖαν ὑπὸ στυγερήν Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐπὴ τῶν νήσων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) доходить, достигать, попадать
Пр.:(εἰς ἀπορίαν Платон (427-347 до н.э.); ἐς τοῦτο δυστυχίας Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
εἰς τὸ ἴσον τινὴ ἀ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — сравняться с кем-л.;
ἐς ὀλίγον ἀφίκετο τὸ στράτευμα νικηθῆναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — войско чуть не было разбито;
ἐς πᾶσαν βάσανον ἀ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — подвергаться всяческим пыткам

3) вступать
Пр.:(διὰ μάχης и ἐς λόγους τινί Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἑαυτῷ διὰ λόγων ἀ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — рассуждать с самим собой;
ἀ. τινι ἐς ἔχθος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и δι΄ ἔχθρας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — вступать во враждебные отношения, начать враждовать с кем-л.

4) постигать
Пр.:(ἄλγος ἀφίκετό τινα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) возвращаться
Пр.:(εἰς πατρίδα γαῖαν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
διὰ χρόνου ἀφιγμένος Платон (427-347 до н.э.) — вернувшись после долгого отсутствияМорфологичский анализ слова ἀφικνεῖτο:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀφικνέομαι


Перевод: to reach


Открыть окно