ἀπήντησεν

- пришёл на

Лексема: ἀπαντάω


Номер Стронга: 528


Определения: 528, ἀπαντάω
встречать, идти навстречу.


Словарь Дворецкого:

528: ἀπαντάω

ἀπ-αντάω
редко med.
1) идти навстречу, встречать
Пр.:(τινι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ἐς и ἐπὴ τόπον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) или πρὸς τὸ διαβούλιον Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) воен. выступать навстречу, идти против
Пр.:(τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и πρός τινα Исократ (436-338 до н.э.))
3) оказывать сопротивление
Пр.:(τινι Платон (427-347 до н.э.))
4) приходить, являться
Пр.:(πρὸς τοὺς θεσμοθέτας Демосфен (384-322 до н.э.))
ἀπαντa_` δάκρυά μοι τοῖς σοῖ λόγοις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — от твоих слов у меня выступают слезы;
ἀπαντa_` μοι κραυγέ παρά τινος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — до меня доносится чей-то крик

5) возникать, происходить, случаться, бывать
Пр.:(πολλὰ εὔχρηστα ἀπαντa_` τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
τιμαὴ ἀπηντήθησάν τινι παρά τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.) кому-л. — были оказаны почести кем-л.;
ἃ ἤλπισεν, ἀπήντα βέβαια Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — на что они надеялись, то и случилось

6) выступать с ответом, отвечать, возражать
Пр.:(πρός τι Демосфен (384-322 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) и ἐπί τι Демосфен (384-322 до н.э.))
7) обращаться (к чему-л.), приниматься (за что-л), приступать
Пр.:(εἴς τι Платон (427-347 до н.э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. и πρός τι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπήντησεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀπαντάω


Перевод: to meet, plead, happen to


Открыть окно