ἀπεγράψατο

- записал он

Лексема: ἀπογράφω


Номер Стронга: 583


Определения: 583, ἀπογράφω
делать перепись, переписывать; ср.з.записываться.


Словарь Дворецкого:

583: ἀπογράφω

ἀπο-γράφω
1) тж. med. списывать, переписывать
Пр.:(τέν ἐπωδέν παρά τινος Платон (427-347 до н.э.): τοὺς νόμους Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) переписывать, вносить в списки, записывать, регистрировать Пр.:(ἔθνος ἓν ἕκαστον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.): τὸ πλῆθος τῆς οὐσίας Платон (427-347 до н.э.)) ; med. записываться
Пр.:(πρὸς τὸν ταξίαρχον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἐπὴ στρατηγίαν πολιτικέν ἀπογράψασθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — зарегистрироваться в качестве соискателя на пост претора по делам (римских) граждан (лат. praetor urbanus)

3) тж. med. подавать жалобу, обвинять
Пр.:(ἀπογράφεσθαι ἀπογραφήν Демосфен (384-322 до н.э.))
ἀπογράψαι τινὰ ποιεῖν τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — подать на кого-л. жалобу за совершение какого-л. действия

4) med. переводить
Пр.:(τέν διάνοιαν ὀνύματος εἰς τέν ἡμετέραν φωνήν Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπεγράψατο:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀπογράφω


Перевод: to register


Открыть окно