διήγησιν

- рассказ

Лексема: διήγησις


Номер Стронга: 1334


Определения: 1334, διηγέομαι
рассказывать, повествовать, описывать, разъяснять.


Словарь Дворецкого:

1334: διηγέομαι

δι-ηγέομαι
рассказывать, описывать
Пр.:(τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190); τινα Платон (427-347 до н.э.) и περί τινος Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова διήγησιν:


Часть речи: Существительное


Лексема: διήγησις


Перевод: a narrative


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно