δοκιμῶ

- испытаю

Лексема: δοκιμάζω


Номер Стронга: 1381


Определения: 1381, δοκιμάζω
1. пробовать, испытывать, проверять, исследовать, познавать;
2. (в результате проверки) одобрять, признавать годным, утверждать; LXX: 0974 (בּחן‎).


Словарь Дворецкого:

1381: δοκιμάζω

δοκῐμάζω
1) пробовать, испытывать, проверять
Пр.:(τινά Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и τι Исократ (436-338 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
2) (в результате проверки) признавать годным, одобрять, утверждать
Пр.:(τινά Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
δεδοκιμασμένος (sc. ἱππεύειν) Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — признанный годным к службе в коннице;
ἵπποι καὴ ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν εἰς πεντήκοντα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — было отобрано 50 лошадей и всадников;
τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — у древних это было сочтено или считалось правильным

3) считать нужным, важным
Пр.:(οὐκ ἐδοκίμασαν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει Новый Завет)
οὐκ ἐδοκίμαζε φράζειν αὑτόν, ὅστις εἴη, πρότερος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — он не пожелал сразу же открыть, кто он такой

4) (в Афинах) подвергать докимасии, т.е. гражданско-правовой проверке
Пр.:δοκιμασθείς (sc. εἰς ἄνδρας) Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — внесенный в списки совершеннолетних, достигший совершеннолетия;
δοκιμασθεὴς ἀρχέτω κατὰ νόμον Платон (427-347 до н.э.) — прошедший проверку пусть управляет согласно законуМорфологичский анализ слова δοκιμῶ:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: δοκιμάζω


Перевод: to assay, assess, approve


Открыть окно