ἀνήταζον

- исследовали

Лексема: ἀνετάζω


Номер Стронга: 426


Определения: 426, ἀνετάζω
допрашивать (с бичеванием), пытать.


Словарь Дворецкого:

426: ἀνετάζω

ἀν-ετάζω
допрашивать, пытать
Пр.:(τινά Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀνήταζον:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀνετάζω


Перевод: to examine


Открыть окно