ἀνήφθη

- был зажжён

Лексема: ἀνάπτω


Номер Стронга: 381


Определения: 381, ἀνάπτω
зажигать; страд.возгореться.


Словарь Дворецкого:

381: ἀνάπτω

ἀν-άπτω
I
тж. med.
1) подвязывать, привязывать, прикреплять
Пр.:(τι ἔκ τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.); τι πρός τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τι εἴς τι Аристотель (384-322 до н.э.))
ἀνάπτεσθαι πέπλων (sc. τινός) Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — цепляться за чьи-л. одежды;
τέν ναῦν ἀνάψασθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; — взять корабль на буксир;
πρυμνήτην κάλων ἀνάψασθαι ἔκ τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — привязать свой причальный канат к кому-л., т.е. прибегнуть к чьему-л. покровительству;
βρόχον ἀγχόνης ἀνήψατο Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — (Федра) удавилась

2) культ. вешать в храме, приносить в дар, жертвовать
Пр.:(ἀγάλματα ὑφάσματά τε Гомер (X-IX вв. до н.э.); τῇ Ἥρᾳ ἀνάθημα Аристотель (384-322 до н.э.))
3) приписывать, относить, сводить (к чему-л.), связывать (с чем-л.)
Пр.:(τι εἴς τι и εἴς τινα Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τινί Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
αἷμα εἴς τινα ἀνάψαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — обвинить кого-л. в убийстве;
μῶμον ἀνάψαι (sc. τινί) Гомер (X-IX вв. до н.э.) — навлечь насмешки на кого-л.;
χαρίτας ἔς τινα ἀνάψασθαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — оказать кому-л. услуги;
κῆδός τινι ἀνάψασθαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — породниться (досл. завязать узы родства) с кем-л.

4) надевать на себя
Пр.:(περιβόλαια Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); νεβρίδα στέρνοις «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
II
1) зажигать
Пр.:(λύχνα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); πῦρ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); φῶς Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
2) поджигать
Пр.:(δόμους πυρί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) загораться Аристотель (384-322 до н.э.); перен. воспламенять(ся)
Пр.:(μείζονι θυμῷ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνήφθη:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνάπτω


Перевод: I kindle, set on fire


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно