ἀπεσκάρισεν

- умер в судорогах

Лексема: ἀποσκαρίξω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀπεσκάρισεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποσκαρίξω


Открыть окно