δόλου

- хитростью

Лексема: δόλος


Номер Стронга: 1388


Определения: 1388, δόλος
1. приманка, ловушка, западня; перен.хитрость, обман, коварство, лукавство, лесть; LXX: 04820 (מִרְמָה‎).


Словарь Дворецкого:

1388: δόλος

δόλος
1) приманка
Пр.:(ἰχθύσι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλειν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) ловушка, западня
Пр.:(τεῦξαι δόλον Гомер (X-IX вв. до н.э.); ξύλινος δ., ἣν παγίδα καλέουσι Война мышей и лягушек, «Batrachomyomachia», греческая героико-комическая поэма VI или V вв. до н. э. ; δ. δονακόεις «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
3) тж. pl. хитрость, обман, коварство Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.) etc.
Пр.:δόλῳ, δόλοις, ἐκ δόλου и ἐν δόλῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.), σὺν δόλῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и μετὰ δόλου Исократ (436-338 до н.э.) — хитростью, обманомМорфологичский анализ слова δόλου:


Часть речи: Существительное


Лексема: δόλος


Перевод: deceit, guile, treachery


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно