δίστομον,

- обоюдоострый,

Лексема: δίστομος


Номер Стронга: 1366


Определения: 1366, δίστομος
обоюдоострый, имеющий две острые стороны.


Словарь Дворецкого:

1366: δίστομος

δί-στομος 2
1) имеющий два отверстия или входа
Пр.:(πέτρα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) имеющий, два устья (sc. ποταμός Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
3) раздваивающийся
Пр.:ἔνθα δίστομοι συμβάλλουσιν ὁδοί Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — где сходятся две дороги
4) обоюдоострый
Пр.:(φάσγανον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова δίστομον,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δίστομος


Перевод: two-edged


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно