ἀνήκοντα

- относящееся

Лексема: ἀνήκω


Номер Стронга: 433


Определения: 433, ἀνήκω
приличествовать, подобать, быть приличным, поступать должным образом.


Словарь Дворецкого:

433: ἀνήκω

ἀν-ήκω
1) доходить, достигать
Пр.:(ἔς τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
χρήμασι ἀνήκοντες ἐς τὰ πρῶτα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — самые богатые люди;
τὸ Θησέως γένος εἰς Ἐρχθέα ἀνήκει Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — род Тесея восходит к Эрехтею;
ἐπὴ τέν πύλην ἀνήκων στενωπός Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — узкая дорога, ведущая к воротам;
τοῦτο ἐς οὐδὲν ἀνήκει Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — это ничего не значит;
μεῖζον ἀνήκει ἢ κατ΄ ἐμὰν ῥώμαν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — это превосходит мои силы;
ἐς τὸν θάνατον αἱ πολλαὴ (ζημίαι) ἀνήκουσιν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — многие наказания были заменены смертной казнью

2) простираться
Пр.:(εἰς μεσόγαιαν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) или μεσόγειον Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
3) относиться, касаться
Пр.:(εἴς τι Демосфен (384-322 до н.э.) и πρός τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
ἔς τινα ἀνήκει τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) что-л. — зависит от кого-л.

4) возвращаться
Пр.:(εἰς τοὺς πρώτους λόγους Платон (427-347 до н.э.))
5) приличествовать, подобать Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀνήκοντα:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἀνήκω


Перевод: to be appropriate


Открыть окно